Bergtäkt - Borgehall, Skövde

Verksamhetsuövare
Swerock AB, 556081-3031

Adress/Placering
Sweref 99: 6487300.799, 432049.457

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne (traditionellt petronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle.

Verksamhetsbeskrivning
Bertäkten producerar förädlade bergmaterialprodukter till olika bygg- och anläggningsprojekt på den lokala marknaden. Verksamheten innefattar arbetsmomenten avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering, lagring, samt uttransport av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Sprängning i täkten sker 5-8 gånger per år beroende årsproduktionens omfatt-ning. Sprängsalvornas storlek varierar något beroende på placering och förut-sättningar vid det enskilda sprängtillfället. Som mest låsshålls ca 115 000 ton berg vid ett sprängtillfälle, vilket motsvarar 30 ton sprängmedel.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Sprängmedlet som används utgörs av emulsion som transporteras till täkten med en specialbyggd lastbil ämnad för transport av sprängmedel. De olika komponenterna till sprängmedlet transporteras i separata tankar. Leverans av sprängmedel sker i anslutning till planerad sprängning, ingen förvaring sker i täkten. När komponenterna pumpas i borrhålen bildas ett sprängmedel, komponenterna är alltså inte explosiva i sig.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för detta, som aktiveras av räddningstjänsten. 

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Jenny Gärde, Täkthandläggare Swerock AB, 112 74 Stockholm, jenny.garde@swerock.se, 0725-33 36 72, 031-99 81 00.