Sotning och brandskyddskontroll

Nyheter

Från och med 2015-01-01 gäller nya frister för brandskyddskontroll. Tidigare var fristerna 2, 4 eller 8 år. Från årskiftet är fristerna 3 eller 6 år. Förändringen bygger på statistik över inträffade bränder kopplade till eldstäder och liknande och innebär att de som tidigare framförallt hade fristen 2 år nu får fristen 3 år och de som tidigare hade fristen 8 år nu får fristen 6 år. Förändringen anses inte ha någon negativ inverkan på befintligt brandskydd men gör att påverkan på den enskilde minskar då antalet brandskyddskontroller blir färre och då kostanden för en brandskyddskontroll kan fördelas över t.ex. 3 år istället för som tidigare 2 år.

Läs mer i den nya föreskriften som du hittar här.

Information

Enligt lag om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen ska i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som ska rengöras enligt ovanstående stycke samt, skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detta gäller även för fast förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Byggnadstekniska åtgärder för uppvärmningsanordningar med tillhörande installationer syftar till att förhindra brands uppkomst samt för att minska risken för brandspridning.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom delegation och entreprenadavtal givit privata aktörer (Skorstensfejarmästare) i uppdrag att genomföra arbetsuppgifterna rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Skorstensfejarmästarna verkar i sotningsdistrikt som omfattar en medlemskommuns geografiska område. En Skorstensfejarmästare kan inneha ett eller flera av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs sotningsdistrikt. Samtliga skorstensfejarmästare, skorstensfejaringenjörer och skorstensfejartekniker har förordnande som brandskyddskontrollanter från direktionen. Med förordnandet följer rätt att besluta å direktionens vägnar, enligt fastställd delegationsordning.

De lokala sotningsdistrikten bidrar med information och rådgivning till allmänheten för att öka förmågan att utföra de brandskyddsåtgärder som förväntas av dem samt för att minska eventuella skador till följd av brand.