Brandskyddskontroll

Kommunen ansvarar, genom räddningstjänsten, för att brandskyddskontroll utförs på det som enligt Lag om skydd mot olyckor ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.

Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.

Syfte med brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Vad kontrolleras vid en brandskyddskontroll

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet, samt
  • Drift och skötsel.
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.
 
Intervall fför brandskyddskontroll
 
Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år. För mer information se allmänt råd om sotning och brandskyddskontroll till höger.