Medgivande för sotning av egen anläggning

Enligt lag om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Vid beslut om medgivande för sotning av egen anläggning ska den enskildes kompetens prövas samt samråd med skorstensfejarmästaren, i det distrikt där anläggningen finns, genomföras. 

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan ska kommunen beakta förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövning av ansökan skall omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet. Den som skall utföra sotningen skall kunna visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd föreligger, genom utbildningsintyg. När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Återkallellse av medgivande

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.