Omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet

Omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet beror på hur komplex och omfattande verksamheten är. Desto mer komplex och omfattande en verksamhet och/eller dess brandskydd är desto större omfattning krävs på det systematiska brandskyddsarbetet. Tillsynsförättaren från räddningstjänsten bedömer hur omfattande systematiskt brandskyddsarbete som krävs.

Verksamheter med ett okomplicerat brandskydd eller en låg risknivå kan i vissa fall undantas från kravet på skriftlig dokumentation. Generellt gäller att det systematiska brandskyddsarbetet bör dokumenteras om nedanstående krav uppfylls. Tillsynsförättaren tar beslut om dokumentation krävs eller inte. För verksamheter eller anläggningar där det inte krävs någon dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet och brister identifieras vid räddningstjänstens tillsyn kan dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet komma att krävas.

  1. För de byggnader vars brandskydd inte enkelt kan beskrivas med generella brandskyddsåtgärder, vars brandskyddsåtgärder kräver speciellt underhåll, där det krävs automatiska eller manuella styrningar av brandskyddsinstallationer eller som är kulturhistoriskt värdefulla bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet.
  2. För de byggnader och anläggningar där det bedrivs verksamheter som medför stor risk för uppkomst av brand eller för spridning av brand, omfattar stora personantal, omfattar sovande personer med dålig lokalkännedom, ofta förändras eller kan medföra att utrymningsvägar blockeras, bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet.
  3. För de byggnader och anläggningar där verksamhetens brandskydd bygger på en organisation där flera personer är engagerade i utformning och upprätthållande av det systematiska brandskyddsarbetet, där det förutsätts ett aktivt deltagande av personalen vid brand eller tillbud eller där brandskyddet till stor del är beroende av ett fungerande samarbete mellan personalen, bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet. Behovet av information till dem som är direkt berörda av verksamheten bör också beaktas.
  4. Vid bedömning av behovet av skriftlig dokumentation bör också omkringliggande verksamheters risker beaktas, om de medför större krav på brandskyddet i den egna byggnaden, verksamheten eller organisationen.